PROSJEKTNyheter

Statsbudsjettet: Dette får Telemark

Disse Telemark-tiltakene får penger i statsbudsjettet 2018.

AV Elisabeth Hvitsten
Publisert
Oppdatert:

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Telemark innebærer dette:

  • E134 Seljord – Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner: Det settes av statlige midler til å videreføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot i Telemark. Anleggsarbeidene startet i mai 2015. Hele veien ventes åpnet for trafikk høsten 2019, mot tidligere forutsatt høsten 2018.
  • E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner: Det settes av 340 millioner kroner til å videreføre utbyggingen av E134 Gvammen–Århus. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og veien ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019.
  • Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand, Skien kommune: Det settes av 235 millioner kroner i 2018 til prosjektet som omfatter bygging av 3,6 kilometer trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé. I tillegg inngår nødvendige tilknytninger til dagens veinett. Anleggsarbeidene startet i januar 2017, og veien ventes åpnet for trafikk i november 2018.
  • Rv36 Slåttekås – Årnes, Nome og Sauherad kommuner: Det legges til grunn statlige midler og bompenger til å fullføre utbyggingen av rv 36 på strekningen Slåttekås–Årnes i Nome og Sauherad kommuner i Telemark. Anleggsarbeidene startet i september 2016, og veien ventes åpnet for trafikk i november 2018.
  • Mindre tiltak på E134 : Det settes av midler til rasteplass på E134 ved Morgedal i Telemark.
  • Nye Veier AS: I 2018 har Nye Veier AS planlagt utbyggingsaktivitet på E18 Rugtvedt–Dørdal og Kjørholt- og Bambletunnelene i Telemark.

Prosjektet E18 Langangen–Dørdal i Porsgrunn og Bamble kommuner er delt inn i to etapper. Det ble inngått totalentreprisekontrakt med entreprenør i mai 2017 for den første etappen, Rugtvedt – Dørdal. Anleggsåpning planlegges i desember 2019. Det er i tillegg inngått en egen kontrakt for oppgradering av E18 Kjørholt- og Bambletunnelene og sprengning av nye parallelle løp. Tunnelprosjektet er planlagt ferdig høsten 2018.

Veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet angir et samlet vederlag for delstrekningen E18 Rugtvedt – Dørdal på ca. 4,9 milliarder 2017-kroner. Bompengefinansieringen utgjør snaut 1,9 milliarder 2017-kroner. 

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Telemark innebærer dette:

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Farriseidet-Porsgrunn, Porsgrunn og Larvik kommuner

Regjeringen foreslår 572 millioner kroner til rasjonell videreføring av arbeidet med jernbaneteknikk, med sikte på at det nye dobbeltsporet kan tas i bruk fra høsten 2018, og at hele prosjektet ferdigstilles i 2019. Bane NOR har i samarbeid med Porsgrunn og Larvik kommuner startet arbeidet med å avklare etterbruken av dagens trasé.

Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka

Prosjektet ble sist omtalt i Prop. 1 S (2016-2017), der det ble orientert om at Jernbaneverket hadde endret løsning for vann- og frostsikring i tunnelene, og at signalarbeidene er utvidet til å inkludere nytt signalanlegg på Porsgrunn stasjon. Kostnadene på dag- og tunnelentrepriser har økt utover tidligere forventet sluttkostnad, og det foreslås å øke kostnadsrammen til 7 559 millioner kroner. Prognosen for sluttkostnad er økt med 220 millioner kroner, til 7 435 millioner kroner.

Solum omformerstasjon på Vestfoldbanen, Porsgrunn kommune

Innenfor budsjettet til investeringer i kapasitetsøkende tiltak vil regjeringen legge opp til å videreføre arbeidet med Solum omformerstasjon, som etter planen skal være klar til bruk samtidig med dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn høsten 2018. Prosjektet forsterker strømforsyningen på den sørlige delen av Vestfoldbanen, og skal gi tilstrekkelig kapasitet til togtrafikken på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn. Forventet sluttkostnad for prosjektet er 310 millioner kroner.

Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett

For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Telemark med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Saken fortsetter under annonsen.

Luftfart 

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner – Notodden lufthavn, Notodden kommune

Innenfor regjeringens forslag til bevilgning til luftfartsområdet, er det satt av 30,1 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Notodden lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen, sammen med lufthavnene Ørland og Stord. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020. 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 631,5 millioner kroner til Belønningsordningen i 2018. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

Staten har belønningsavtale med Telemark fylkeskommune, kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan for perioden 2017–2020 med en økonomisk ramme på 250,2 millioner kroner. For 2018 vil regjeringen sette av 60 millioner kroner. Utbetalingene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale med de fem mindre byområdene som er omfattet av ordningen i 2018. En belønningsavtale er ikke til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt. 

Kyst 

Farleder

Regjeringen foreslår 243,6 millioner kroner for å gjennomføre farledsutbedringer. Tiltakene skal bidra til at farleder får dybde, bredde og navigasjonsinfrastruktur som gir god sikkerhet og framkommelighet.
Innseiling Grenland  i Porsgrunn og Bamble kommuner – oppstart i 2016, sluttføres i 2018. 

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som blant annet har studiested i Telemark, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 180 sjøfolk i Telemark omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 107 millioner kroner til GassnovaSF som forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 som har et spredningspotensial. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad og arbeidet med fullskala CO2-håndtering. Foretaket er lokalisert i Porsgrunn.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Telemark fylke.

Vann/flom

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2018, herunder videreføring av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke kommune.


FORSIDEN NÅ