Her vil han lage et gigantisk senter for handel og næring

Vidar Tellefsen vil flytte én million tonn stein – 70.000 lastebillass – for å lage Langrønningen næringsområde.

AV Torbjørn Tungesvik (tekst), Fredrik Pedersen (foto)
Publisert
Oppdatert:

Biltema, Burger King, verktøybutikken SG Handel og Circle K er blant de første som vil flytte inn. Tre danske firmaer – innen trelast og samme bransje som Biltema – skal også være på trappene. Men her er ikke kontraktene signert ennå, så Tellefsen er litt mer hemmelighetsfull om disse. I tillegg skal Nye veier bygge døgnhvileplass og servicesenter for lastebilsjåfører mellom dagens E18 og den nye motorveien.

– Det blir den største utbyggingen i Grenland siden Rafnes. Det blir mye større enn Brokelandsheia, sier Tellefsen på sin folkelige og nokså ubeskjedne måte.

Han ser for seg 1000 framtidige arbeidsplasser midt i skauen i Vest-Bamble. Politikerne i Bamble heier på planene og på Tellefsen: «Vidar Tellefsen gjør det igjen!!!! Bamble Arbeiderparti er utrolig stolt over Vidar Tellefsens nærings utviklingsprogram i Bamble kommune,» skrev Bamble Ap på sin Facebook-side 2. juni i fjor, da Tellefsen gikk ut med at han hadde gjort avtale med Biltema.

– Vi tror dette området kan gi en dominoeffekt for utvikling av mer næring og flere boliger i Vest-Bamble, sier Steinar Syversen som er leder av Teknisk utvalg og Bamble Arbeiderparti.

Naboer protesterer

Men det finnes motstandere fordi om kommunepolitikerne er begeistret:

– De store naturødeleggelsene står i misforhold til den samfunnsmessige gevinsten. Vi frykter konsekvensene for vassdraget og elgstammen i området, og vi føler det er vårt ansvar å si ifra, sier Axel M. Thorsdal, som har en 1000 mål sto eiendom med skog, jaktrett og fritidsbolig like ved Langrønningen.

Han kaller Langrønningen-området for «direkte uegnet» for industri og handel, og mener det finnes rikelig med andre næringsområder i Bamble som kan utvides.

Vil lage pukkverk på stedet

Store deler av steinen som skal sprenges bort vil Vidar Tellefsen knuse til pukk og grus på stedet. Han nekter ikke for at arbeidet vil medføre støy og støv men vil gjøre tiltak som begrenser ubehaget hyttefolk og fastboende.

– Størst tiltak må vi gjøre om sommeren. Vi har fått klager på planen fra en hytte i nærområdet, men jeg tenker først og fremst ikke så mye på hytteeierne, for de bor ikke her. Jeg tenker på folk som bor i Bamble. For å opprettholde bygdene og arbeidsplasser i utkantene er denne utbyggingen kjempeviktig.

Når Tellefsen snakker om «klager fra en hytte», viser han til et brev Axel M. Thorsdal har skrevet på vegne av ni personer som enten har fritidseiendommer ved Langrønningen eller bor der. En av de fastboende er Kjell Magnar Haugen.

– Jeg er ikke imot enhver utbygging, men jeg er skeptisk til at kommunen ikke krever en konsekvensutredning, sier Haugen, som er bekymret for viltet og vannene i området.

Har funnet rødlistet salamander

Han kan blant annet fortelle at det finnes salamander i vannet som grenser til det planlagte næringsområdet. Han har tatt salamanderbildet du kan se her. Varden har fått konstatert at det avbildede eksemplaret er av arten liten salamander, som står på den nasjonale rødlista.

Naboene viser til at staten skal bruke over 50 millioner kroner på en viltkryssing over E18 på Langrønningen, men frykter at det blir bortkastet hvis elgen møter et stort industri- og handelsområde på den ene siden. De er også redde for at fiskevann og drikkevann skal bli forurenset og ødelagt. Norges jeger- og fiskerforbund i Bamble og i Telemark er også bekymret, og ber kommunen vurdere andre steder for en slik utbygging.

Vidar Tellefsen tilbakeviser bekymringen for vilt og fiskevann. Han mener elg og annet vilt kan passere sør for Osmundsvann, som ligger inntil næringsområdet, og at flere sedimenteringsbasseng skal hindre forurensing av vannet.

Vil betale 80.000 kroner pr. mål

Én ting er Vidar Tellefsen og motstanderne helt enige om: Landskapet vil bli forandret for all framtid dersom Langrønningen-planen blir realisert. Området er 300 mål stort og ligger kloss inntil E18 mellom Rønholt og Dørdal.

Vidar Tellefsen har inngått en opsjonsavtale om tomtekjøp med grunneier Annecken Schriwer Rosland. I Statens kartverks register kan vi se at den avtalte prisen er 80.000 kroner pr. mål.

– Jeg tror utbyggingen vil være bra for Vest-Bamble, sier Annecken Schriwer Rosland.

– Konseptet vårt et å planere området og legge til rette med vei og all infrastruktur, deretter selger vi byggeklare tomter til aktørene som vil inn. De jeg har avtaler med hittil vil trenge 70–80 mål, forklarer han.

For et år siden ble selskapet Langrønningen AS opprettet. Selskapet er eid av Tellefsen Invest AS. Her eier Vidar Tellefsen 60 prosent av aksjene, mens pappa Helge Kristen Tellefsen og lillebror Jon Are Tellefsen eier 20 prosent hver.

Vidar er både daglig leder og styreleder i begge selskapene. I Langrønningen-prosjektet er han ikke bare entreprenør og utvikler; han driver også markedsføring og salg mot næringslivsaktører og bedrifter.

Kan IKEA komme til Langrønningen?

– Gode aktører drar med seg andre gode aktører, sier Tellefsen.

– Har du snakket med IKEA?

– Ikke i det siste, men jeg ser ikke bort fra at de vil trekke seg fra planene på Danebo ved Larvik. Langrønningen er mer midt imellom varehusene deres ved Slependen og Kristiansand.

Ved årsskiftet 2019/2020 håper Tellefsen at de første 100 mål med tomter er klare og at Biltema allerede har fått opp bygget sitt.

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi satser på åpning i løpet av 2019, og regner med at det blir 30–40 arbeidsplasser i en slik butikk, sier daglig leder Egil Iversen i Biltema Norge.

Men han er klar over at det kan bli protester mot å bygge ut handel i dette området.

– Vi håper kommunen og andre myndigheter synes vi er innenfor det som kan tillates her, og at vi blir tatt godt imot. Dette er jo veldig positivt for området, understreker Iversen.

Biltema-butikken i Skien er på 6500 kvadratmeter, og Iversen understreker at det ikke er aktuelt å legge ned den fordi om de bygger ny butikk i Bamble.

Har avtaler om 900 mål

Biltema er bare en liten begynnelse hvis Tellefsen lykkes med kjempeplanene sine. Han har sikret seg avtaler med flere grunneiere, som gjør at området kan utvides til 900 mål på sikt.

– Det vil gi utviklingsmuligheter og forutsigbarhet i 20–30 år, sier utbyggeren.

Han vil sprenge og grave bort over 600.000 kubikk med stein. Det tilsvarer én million tonn eller 70.000 lastebillass.

Hele åsen, som ligger sør for dagens E18, skal sprenges ned og planeres. Tellefsen er foreløpig ikke helt sikker på hvor høyt det nye næringsområdet skal planeres, men snakker om et par meter over veibanen. Det betyr at han noen steder må sprenge seg 15 meter ned.

– Hvor skal du gjøre av all massen som skal fjernes, spør Varden.

– Veldig mye av det vil bli brukt til planering og fylling av grøfter på området. Hvor mye som blir til overs kommer an på hvilken kotehøyde vi legger oss på, men jeg vil heller ha overskudd enn underskudd av stein. Vi har et samarbeid med TT-anlegg og med Hæhre som bygger E18, og vi kan forsyne hele Vest-Bamble med kortreist og miljøvennlig stein og grus, sier Tellefsen.

Saken fortsetter etter grafikken

Politisk behandling 18. april

18. april kommer reguleringsplanen hans til førstegangsbehandling i teknisk utvalg i Bamble kommune. Deretter skal den ut på høring før den kan bli vedtatt i kommunestyret etter sommerferien. Tellefsen håper å ha en ferdig godkjent reguleringsplan i september, og det ønsker lokalpolitikerne å hjelpe ham med. Bamble kommune har allerede bidradd med 500.000 i økonomisk støtte til planleggingen. De pengene går stort sett til konsulentselskapet COWI som lager reguleringsplan på oppdrag fra Tellefsen.

– Dette er et kjempeviktig prosjekt for Bamble, og det er derfor vi har bevilget penger til planleggingsprosessen også, sier ordfører Hallgeir Kjelldal (Ap).

Han vet at de kan møte problemer og motstand, blant annet ved at Fylkesmannen kan mene at noen av butikkene som vil inn på Langrønningen ikke hører hjemme i et veikryss langt fra tettbygde strøk.

Plan for Grenland sier nei til butikker

Areal og transportplan (ATP) for Grenland fastslår nemlig det ikke skal lages nye handelsområder utenfor de etablerte sentrene i Grenland: «Bysentrene taper kampen om kundene for flere varegrupper sammenlignet med kjøpesentrene utenfor bysentrene. (...) Det gjør det over tid blir mindre attraktivt for handelsnæringer å etablere seg i regionen, og det gir liten attraktivitet totalt sett på grunn av økte kostnader og tidsbruk for kundene. dersom dagens spredte etablering av handelsvirksomheter fortsetter, kan det undergrave et utbyggingsmønster for kompakte byer og tettsteder,» står det i Areal- og transportplanen (ATP) som er vedtatt av fylkestinget. I lys av den kan det bli problematisk å legge Biltema og andre butikker ved et veikryss i skogen.

– Vi er klar over at det kan bli diskusjoner rundt dette, men vi ønsker ikke å utfordre ATP for mye nå, slik at vi får innsigelser fra fylkesmann og fylkeskommune, sier Bamble-ordføreren.

Vidar Tellefsen er også klar over problemet, men mener det er et spørsmål om hvordan man tolker ATP Grenland.

– ATP Grenland tillater at plasskrevende varer som biler, båter og møbler kan selges utenom handelssentrene. Da må man kunne selge utstyr til biler og båter også. Politikere og fylkesmann må lytte til næringslivet; de kan ikke tvinge aktørene til å etablere seg på steder de ikke vil være, sier han.

Tellefsen mener Biltema og den typen varehus genererer biltrafikk man ikke kan ha i et bysentrum.

Bamble sier ja, hva sier fylket?

ATP Grenland skal hindre at biltrafikken i Grenland øker, men Tellefsen tror ikke på at man reduserer biltrafikken ved å legge alle butikker nær sentrum.

– Det er mye hyttefolk og gjennomreisende som kommer til å handle på Langrønningen. Man ønsker vel ikke at de skal reise inn til Skien hver gang de trenger noe til hytta eller båten, spør han retorisk.

Både fylkesmann og fylkeskommune har allerede skrevet brev til planleggerne og påpekt at naturen må tas hensyn til og at man ikke skal ha «store handelsetableringer utenfor sentrumssonen».

Det er svært sannsynlig at Bamble-politikerne sier et rungende ja når de får Tellefsens planer på bordet 18. april. Spenningen er knyttet til hva andre myndigheter sier under høringen i vår og sommer.

– Hvor mye taper du hvis det stopper opp og offentlige myndigheter ikke vil godkjenne planen din, spør Varden når vi møter Tellefsen.

– Økonomisk har det kostet oss en hel del, men først og fremst vil være tragisk for Bamble og hele Grenland, mener han.